اردوی جهادی اسفند 1401

تاریخ اردو : ۲۰ تا ۲۹ اسفند ماه

مهلت ثبت نام:

تا بیست اسفندماه “تمدید شد”

شهرستان تایباد

ثبت نام